تکنیک های تصویر سازی
1 مداد
مواد و ابزار لازم:مقوای معمولی، مداد- پاکن و ابزار کمکی
ابتدا طرح را روی مقوا و یا کاغذ مورد نظر منتقل کرده سپس شروع به سایه زدن قسمت های تیره طرح می نماییم.

1-2- مداد رنگی


مواد و ابزارلازم:مقوای اشتنباخ، مدادرنگی،کاتر، پاکن
بعد ازانتقال طرح برروی مقوا با جنس و بافت مورد نظرکاررنگ آمیزی را آغاز می‌کنیم.دراین شیوه رنگ امیزی ازبالای کارشروع شده در پایین خاتمه پیدا می‌کند. در حین انجام کاررنگ آمیزی مدادهاباید نوک نسبتا" تیزی باشد تا خطوط پهن با ضخامت های مختلف ایجاد نشوند.پررنگ شدن ویاکم رنگ شدن طرح موردنظر براثرفشاردست نبایدایجادشودبلکه باتکرارخطوط برروی هم به دفعات کم یازیاد، مابه رنگ مورد نظرخود می رسیم. درصورت لزوم درپایان کارمی توانیم تمامی قسمت هایی ازکاررادورگیری کنیم که این دورگیری می تواند به صورت رنگی متناسب با رنگ طرح و یا فقط تک رنگ ارایه شود.
این دورگیری را با ابزارهای مختلف انجام داد مثل (راپید، مدادرنگی ومداد) که به صورت ممتد با ضخامت های ثابت و یا متغیرصورت می گیرد.

نوشته شده توسط روشن فکر  در ساعت 10:33 | لینک  |